Skip to content

Balkonginglasning

Att glasa in en balkong är en ändring som alltid kräver bygglov från Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun samt godkännande från styrelsen. Dessutom gäller speciella brandskyddsföreskrifter. Ett helt inglasat utrymmer eller en inglasad balkong betraktas alltid som bostadsrum.

Det krävs även att ett avtal upprättas mellan bostadsrättshavare och förening gällande ansvarsfördelning och underhåll av den inglasade balkongen.

I stadgar 42§, Tillbyggnad, framgår det bl.a. att bostadsrättshavare svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättsinnehavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera dessa anordningar.

De handlingar som behövs är:

Blanketter

Blankett bygglov

Avtal balkonginglasning