Skip to content

Så fungerar det

Fastigheten Årsta 13:1 ägs av Brf Kumminen. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förenings vars ändamål är att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning, till sina medlemmar. Juridiskt är det en ekonomisk förening där alla bostadsrättsinnehavare äger en andel. Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet men du äger rätten att bo eller verka där.

Med nyttjanderätten till lägenheten följer både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att påverka fastighetens skötsel och själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv hr möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Tillsammans bestämmer medlemmarna hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen är en demokratisk uppbyggd organisation, där föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämma (årsmötet). På stämman har varje bostadsrätt en röst.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång. Kallelse till stämman lämnas i medlemmarnas brevlåda senast 2-4 veckor innan årsmöte. Årsmötet utser bostadsrättsföreningens styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bostadsrättsföreningen bl. a ekonomi, underhåll, fastighetsskötsel, budget och bokslut. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Styrelsen kan utse en förvaltare som verkställer styrelsens beslut.