Skip to content

Motion till stämma

Motionsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han begär det och i den ordning och inom den tid som är bestämd i stadgarna (s k motionsrätt). Detta enligt 7 kap 6§ FL till vilken BrL hänvisar. I Kumminens stadgar finns angivet när medlem senast skall lämna motion/er till styrelsen.

13 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

Motionens innehåll

Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen som knappast kan kallas motion. Det kan gälla synpunkter och förslag på vad som skett eller inte skett under det gånga året.

För att en framställning skall anses vara en s k motion bör den innehålla ett förslag till en åtgärd. Det kan röra sig om synpunkter som lika gärna eller många gånger hellre bör behandlas i samband med förvaltningsberättelsen eller annan del av årsredovisningen. Den vore i sådana fall fel att fel att behandla framställningen under en särskild rubrik. Om styrelsens årsredovisning godkänns och läggs till handlingarna är ju den fråga framställningen avser slutbehandlad innan man kommer till den punkt på dagordningen där ärendet finns upptaget.

Det är även vanligt att det inkommer motioner om trasiga/ saknade/ icke-fungerade saker. Detta skall felanmälans och inte behandlas som en motion.

Behandling av motioner

Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar på motionen där styrelsen föreslår hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag. Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsen senast en vecka innan stämman. Kan även skickas med kallelsen till årsmötet som ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan stämman.